Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


 
HomeHome  RegisterRegister  Log inLog in  

 

 Zamanda səyahət həqiqətə çevrilir.

Go down 
AuthorMessage
ADMiN
Admin
Admin
ADMiN

Cinsiyyəti : Male İsmarıc sayı : 217
Şəhər/Ölkə : Bakı/Azərbaycan
İşi/hobbisi : Parapsixologiya, astral səyahət, fenomenal qabiliyyətlər və kompüterlə maraqlanıram.
Ovqat : 99,9999......% yaxşı.
Qeydiyyat tarixi : 2008-07-31

Zamanda səyahət həqiqətə çevrilir. Empty
PostSubject: Zamanda səyahət həqiqətə çevrilir.   Zamanda səyahət həqiqətə çevrilir. Icon_minitimeWed Jul 22, 2009 3:30 pm

İn­san­la­rın ən bö­yük xə­yal­la­rın­dan bi­ri olan za­man­da sə­ya­hət 3 ay içə­ri­sin­də hə­qi­qə­tə çev­ri­lə bi­lər. Rus alim­lə­ri İs­veç­rə­də apa­rı­la­caq və kai­na­tın ya­ran­ma­sı­nı təd­qiq edə­cək olan 9 mil­yard dol­lar­lıq təc­rü­bə­nin bir za­man tu­ne­li­nə yol aça­ca­ğı­nı id­dia et­di.
Can­lı su­rət­çı­xar­ma, donar or­qan­lar, aya sə­ya­hət de­yər­kən, iki rus ri­ya­ziy­yat­çı­sı ötən gün­lər­də gün­də­min dam­ğa­sı­nı vu­ra­caq bir açıq­la­ma ver­di. “May ayın­da gə­lə­cək­dən gə­lən qo­naq­lar üçün ha­zır­la­şın” de­di. İşin əs­li isə fi­zi­ka el­mi­nin sir­lə­rin­də giz­lə­nib. İs­veç­rə­nin Ce­nev­rə şə­hə­rin­də­ki Av­ro­pa Nü­və Təd­qi­qat­la­rı Mər­kə­zi (CERN), may ayın­dan bu gü­nə qə­dər apa­rıl­mış ən bö­yük fi­zi­ka təc­rü­bə­si­ni hə­ya­ta ke­çi­rə­cək. Be­lə ki, ma­liy­yə də­yə­ri 4 mil­yard dol­lar olan Bö­yük Had­ron Toq­quş­du­ru­cu­su (Lar­ge Had­ron Col­li­der, LHG) ilk də­fə təc­rü­bə­dən ke­çi­ri­lə­cək. Or­ta­ya kai­na­tın var ol­ma­sı­na sə­bəb olan “Bö­yük partlama”nın ilk sa­ni­yə­lə­ri­nin ki­çik bir nü­mu­nə­si­nin çıx­ma­sı göz­lə­ni­lir. Be­lə­lik­lə də kai­na­tın kö­kü ilə əla­qə­dar mə­lu­mat əl­də edi­lə­cək.

Fan­tas­ti­ka de­yil


Bu­ra­ya qə­dər hər şey kvant nə­zə­riy­yə­si ola­raq gö­rü­nür. La­kin V.A.Stek­lov adı­na Moskva Ri­ya­ziy­yat İnstitutundan iki ri­ya­ziy­yat­çı - İri­na Are­fe­va və İqor Vo­lo­vi­çə gö­rə bu təc­rü­bə əs­na­sın­da or­ta­ya çı­xan yük­sək ener­ji, za­man­da qı­rıl­ma mey­da­na gə­ti­rə­cək. Atom sis­te­min­də be­lə ol­sa, bir za­man tu­ne­li ya­ra­na­caq. Dün­ya­nın sa­yı­lan ri­ya­ziy­yat­çı­la­rın­dan Vo­lo­vi­çin bu id­dia­sı elm dün­ya­sın­da “yu­xu ki­mi fan­tas­ti­ka” ola­raq de­yil, tam cid­diy­yət­lə qar­şı­lan­dı. İd­dia­nı dün­ya­nın sa­yı­lan el­mi jur­nal­la­rın­dan, İn­gi­lis jur­na­lı “NewScientist” qa­pa­q mövzusu oldu.

_________________
Siz bir gülü qoxlamaqla, gül qoxusundan dəyər itirməz. Unutmayın, həyatda ya çarəsizsiniz, ya da çarə sizsiniz.
Back to top Go down
https://fenomen.azerbaijaniforum.com
 
Zamanda səyahət həqiqətə çevrilir.
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: Parapsixologiya platformu :: Yazılar & sənədlər-
Jump to: